Golden Visa στην Ελλάδα

 

 

 

GOLDEN VISA IN GREECE 

 

Γιατί να επιλέξετε Ελλάδα ;

Ένας παράδεισος της Μεσογείου , η Ελλάδα είναι γνωστή για την φυσική της ομορφιά, τα ιστορικά αξιοθέατα, τα υπέροχα νησιά, τους φιλικούς ανθρώπους, την υπέροχη κουζίνα, την μοναδική ιδέα του πολιτισμού και των κλιματικών συνθηκών για τον τουρισμό όλο το χρόνο.

Η Ελλάδα είναι επίσης μία από τις ασφαλέστερες χώρες της περιοχής της Μεσογείου και έχει στρατηγική θέση που την καθιστά πύλη για την ΕΕ. 

Τώρα μόνο με 250.000 ευρώ μπορείτε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα και να γίνετε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

 

  

 ΠΑΡΟΧΕΣ - GOLDEN VISA - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

H Ελλάδα για να προσελκύσει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, εφάρμοσε μία πολιτική, σύμφωνα με την οποία, όποιος αγοράσει ακίνητο άνω των 250.000€ δικαιούται αυτός και ολόκληρη η οικογένεια του 5 ετή βίζα για την Ελλάδα και συνεπώς και για κάθε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης 

Η Ελλάδα είναι η πιο οικονομική χώρα της ΕΕ για την αγορά ακίνητης περιουσίας για την χορήγηση άδειας διαμονής!

Μετά από 5 χρόνια, μπορεί να ξανά ανανεώσει την βίζα για άλλα 5 έτη, εφόσον το ακίνητο ανήκει ακόμα στην κατοχή του. 

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που γίνεται κάτοχος MBC GOLDEN VISA , καθώς και τα μέλη της οικογενείας του (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του/της δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου) απολαμβάνει τις ακόλουθες παροχές:

Δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη

Μόνιμη Διαμονή στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη

 

Δικαίωμα ανανέωσης της GOLDEN VISA κάθε πέντε ( 5 ) έτη υπό προϋποθέσεις

Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και παραμονής για 180 ημέρες το χρόνο στις Ευρωπαϊκές Χώρες που ανήκουν στην Συνθήκη του Σένγκεν, εντός ή εκτός Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία)

Πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως κάθε Έλληνας πολίτης 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  GOLDEN VISA 

 

Προκειμένου ένα πολίτης τρίτης χώρας να αποκτήσει MBC GOLDEN VISA πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα

Να έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ή ακόμα και ποσοστό εξ αδιαιρέτου ενός ή περισσότερων ακινήτων ελάχιστης συνολικής αξίας 250.000 ευρώ και άνω.

Εναλλακτικά, να έχει συνάψει χρονομεριστική μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται επίσης σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €)

Εναλλακτικά να αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και να οικοδομήσει κτίριο, εφόσον το άθροισμα της αξίας αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέρχεται κατ’ ελάχιστο επίσης σε 250.000 ευρώ.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ και άνω, παρέχεται δικαίωμα διαμονής μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. 

Eάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

Ο Κάτοχος GOLDEN VISA έχει το δικαίωμα να εντάξει σε όλα τα δικαιώματα της MBC GOLDEN VISA  τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία θα αποκτήσουν ξεχωριστή  GOLDEN VISA το καθένα, υποβάλλοντας ξεχωριστή αίτηση για :

-       Σύζυγο

-       Τέκνα του/της κατόχου και της/του συζύγου

-       Γονείς του / της κατόχου και της/του συζύγου

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του Ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ MBC GOLDEN VISA 

  

1. Δικαιούχος

Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου (διαστάσεις 4x6), καθώς και CD με την φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.

Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα, όταν αυτή απαιτείται.

Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων (κατά προτίμηση από Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία).

Αντίγραφο του τίτλου αγοράς ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το τίμημα καταβλήθηκε από τον αγοραστή στον πωλητή με τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό ή απ’ ευθείας από ξένο τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.

Συμβολαιογραφική βεβαίωση ότι το ακίνητο πληροί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Ν. 4146/2013, άρθρο 6, παρ. 2.

Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

2. Μέλη οικογενείας (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου)

Τέσσερεις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες όπως ανωτέρω.

Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα (και σε μερικές περιπτώσεις πιστοποιητικό γέννησης), όπως ανωτέρω.

Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων, όπως ανωτέρω.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ξένη αρχή, που θα αναφέρει την σχέση μεταξύ του Δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του (π.χ. Οικογενειακό Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Γάμου κλπ.)

Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και να έχει επικυρωθεί με την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (”Apostille”) όπου προβλέπεται ή να έχει αρμόδια μεταφραστεί και επικυρωθεί από αρμόδιο ελληνικό προξενικό γραφείο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος ή μέλος της οικογενείας του έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω άλλης χώρας-μέλους της Συνθήκης του Σένγκεν και το διαβατήριό του φέρει Άδεια Εισόδου αυτής της χώρας, αντί της Ελλάδας, απαιτούνται και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και οι κάρτες επιβίβασης που θα αποδεικνύουν το πλήρες δρομολόγιο του ταξιδιού. 

2. Τέλος, απαιτείται ένας πλήρης κατάλογος με όλα τα μέλη της οικογενείας που αιτούνται μαζί με τον Δικαιούχο, αναφέροντας τα ακόλουθα: όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης.  


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Άδειας Διαμονής;

Είναι για 5 έτη 

Μπορούν τα μέλη της οικογενείας του επενδυτή να αιτηθούν άδειας διαμονής;

Βέβαια. Σαν μέλη της οικογενείας νοούνται ο/η σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών και γονείς των συζύγων. Μπορούν να αιτηθούν ατομικής άδειας διαμονής. Όμως, πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Η άδεια διαμονής εκπνέει την ίδια ημέρα με αυτή του επενδυτή. 

Τι συμβαίνει όταν ένα νομικό πρόσωπο πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με το άρθρο 20Β, παρ. 1, ενότητα (γ) του Ν. 4251/2014, όταν ένας πολίτης τρίτης χώρας, που κατέχει την πλήρη ιδιοκτησία, νομή και κατοχή ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου όλες οι μετοχές ανήκουν στον ίδιο, ο πολίτης αυτός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί άδειας «μόνιμης διαμονής για επενδυτές». 

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα;

Όχι, δεν το έχουν. Αυτή η άδεια διαμονής δεν δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στον κάτοχό της σε οποιαδήποτε εργασία σαν υπάλληλος.

Σ’ αυτή την περίπτωση η έννοια υπάλληλος δεν περιλαμβάνει την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας σαν μετόχου ή Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρειών που έχουν ιδρυθεί πριν την αίτηση άδειας διαμονής.

Αυτή η εξαίρεση της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέτοχοι ή διευθυντές κάθε είδους κεφαλαιουχικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε). Τα μέλη της οικογενείας τους έχουν τους ίδιους περιορισμούς σε υπαλληλική εργασία. 

Αν αποκτήσω άδεια διαμονής μπορώ να προσθέσω αυτή την περίοδο στη συνολική χρονική περίοδο που απαιτείται για να αποκτήσω Ελληνική Υπηκοότητα;

Ναι μπορείτε. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 30 του Ν.4332/2015, ο πολίτης τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να αιτηθεί μακράς διάρκειας διαμονή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 89 και 90 του Ν.4251/2014. Η απόκτηση της μακράς διάρκειας άδειας διαμονής είναι προϋπόθεση για να υποβάλλετε αίτηση Ελληνικής Υπηκοότητας με πολιτογράφηση, με την προϋπόθεση να πληρούνται και όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

Θα ήθελα να αιτηθώ άδειας διαμονής. Θα πρέπει να έχω άδεια εισόδου στην Ελλάδα πριν υποβάλλω την αίτηση μου για άδεια διαμονής;

Μόνο αν προέρχεστε από χώρα, της οποίας οι πολίτες απαιτείται να έχουν άδεια εισόδου στην Ελλάδα. 

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στον κάτοχό της η άδεια διαμονής στην Ελλάδα;

Μπορεί να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα για όλη την διάρκεια ισχύος της. Μπορεί να ταξιδεύει σε όλες τις χώρες που ανήκουν στη Συνθήκη Σενγκεν χωρίς άδεια εισόδου, αρκεί η διαμονή τους σ’ αυτές τις χώρες να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο. Μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ακριβώς όπως κάθε Έλληνας πολίτης. 

Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση άδειας διαμονής;

Συνήθως εκδίδεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της πλήρους αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Καλύπτεται ο αιτούμενος από την ώρα της υποβολής της αίτησης έως την έκδοση της άδειας διαμονής;

Βέβαια. Όταν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εκδίδεται βεβαίωση υποβολής. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η επίσκεψη στο αρμόδιο τμήμα για να δοθούν δακτυλικά αποτυπώματα. Μόλις δοθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής. Αν ο/η αιτούμενος/η βρίσκεται στην Ελλάδα την ημέρα υποβολής της αίτησης μπορεί να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα την ίδια ημέρα. 

Έχω υποβάλλει αίτηση άδειας διαμονής και έλαβα βεβαίωση υποβολής. Τι πρέπει να κάνω με αυτή την βεβαίωση;

Μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα από/προς Ελλάδα σε οποιαδήποτε συχνότητα. Προσοχή: Δεν επιτρέπεται ακόμα να ταξιδέψετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος της Συνθήκης Σένγκεν με την βεβαίωση υποβολής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγετε οποιοδήποτε ταξίδι σας περιλαμβάνει αεροδρόμιο οποιασδήποτε άλλης χώρας-μέλους της Συνθήκης Σένγκεν. 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής;

Ένα έτος ( 1 ) 

GOLDEN VISA / IDEAL HOME real estate


         Βρες γρήγορα αυτό που ζητάς ! 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο μας, που περιλαμβάνει εξοχικές κατοικίες , επενδυτικά ακίνητα & οικοπεδικές εκτάσεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν ζητήσει η πώληση τους να μείνει εμπιστευτική.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ακίνητο στο οποίο σκέφτεστε άμεσα να επενδύσετε. Οι συνεργάτες μας θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, να σας εξυπηρετήσουν με διακριτικότητα. 

  

Ετικέτες : αδεια  διαμονης  λογω  αγορας  ακινητου αδεια διαμονης golden visa χρυση βιζα ελλαδα αδεια παραμονης σε ιδιοκτητες ακινητων 250.000 ευρω

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξία και λύσεις στους πελάτες μας!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Estate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2019